Ταυτότητα

861

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗΚΕΠΑ) δημιουργήθηκε το 2011 μετά τη συγχώνευση όλων των κοινωφελών επιχειρήσεων των τέως Δήμων που απαρτίζουν τον Δήμο Αιγιαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.3852/2010. Για τη δημιουργία της, πάρθηκε η απόφαση 276/3.6.2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας που επικυρώθηκε με τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ (2033Β/13-9-2011).

Συγκεκριμένα, συγχωνεύθηκαν οι κάτωθι κοινωφελείς επιχειρήσεις:
1. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Αιγίου (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΟ.Α.)
2. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πρόνοιας-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Δήμου Διακοπτού (ΔΗΚΕΠΑΠ)
3. Δημοτική Επιχείρηση Πρόνοιας-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Δήμου Συμπολιτείας (ΔΗ-ΚΕΠΑΝΑ)
4. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ακράτας.

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας διοικείται από 11μελές Δ.Σ ως εξής:
− α) Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων 2 ορίζονται από την μειοψηφία του δημοτικού
συμβουλίου.
− β) Έναν (1) εκπρόσωπο των Κοινωνικών Φορέων.
− γ) Έξι (6) δημότες ή κατοίκους του Δήμου Αιγιαλείας, που έχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με τον σκοπό της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
− δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στην εν λόγω Κοινωφελή επιχείρηση, αν σ’ αυτή απασχολούνται πάνω από είκοσι (20) εργαζόμενοι, υποδεικνυόμενον από την γενική συνέλευση αυτών, με μείωση μιας θέσης από τις παραπάνω οριζόμενες (στην γ περίπτωση) έξι των δημοτών.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ ορίζεται σε δύο (2) έτη.

Η ΔΗΚΕΠΑ έχει ως σκοπό την οργάνωση και λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων, για δε την αποδοτικότερη εξυπηρέτηση του σκοπού μπορεί με απόφασή του το Δ.Σ. να ορίζει επί μέρους επιτροπές εργασίας ανά τομέα δραστηριότητας με επικεφαλής μέλος του Δ.Σ.

Σκοποί της είναι:

α) Εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και την αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
β) Ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων
γ) Δημιουργία και λειτουργία: Κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες, προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που έχουν παρεμβατική συμπεριφορά
δ) Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθιγγάνων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
ε) Προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύσης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.
στ)  Πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις:
-Παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών
-Βρεφοκομείων
-Ορφανοτροφείων
-Κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας
-Βοήθειας στο Σπίτι
-Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας
-Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας
-Κέντρων για ΑΜΕΑ
-Ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες
-Αναψυχής ατόμων με αναπηρία
ζ)  Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.
η) Η μέριμνα για την λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής
θ) Η μέριμνα για την λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής και γλυπτικής.
ι) Η μέριμνα για την λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου
ια) Η μέριμνα για την διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
ιβ) Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώςκαι αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
ιγ) Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
ιδ) Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
ιε) Η συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού.

Η περιουσία της Κοινωφελούς Επιχείρησης απαρτίζεται από την κινητή και ακίνητη περιουσία των συγχωνευθέντων Επιχειρήσεων καθώς και κάθε άλλη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στο μέλλον.

ΠΟΡΟΙ

Πόροι της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι:
Α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία ανέρχεται στο ποσό που θα καθοριστεί μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2011 του Δήμου Αιγιαλείας και η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.
Β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και Κληροδοσίες.
Γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει η επιχείρηση.
Δ) πρόσοδοι από την ίδια περιουσία, καθώς και την συμμετοχή της σε προγράμματα χρηματοδότησης.

Το κεφάλαιο εκκίνησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι 10.000€, που προέρχεται από πόρους του Δήμου Αιγιαλείας και βαρύνει τον Κ.Α. 00−6731.003 του Δημοτικού προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011.

Η διάρκεια της Κοινωφελούς Επιχείρησης ορίζεται σε 50 χρόνια.

Η έδρα της Κοινωφελούς Επιχείρησης θα είναι η έδρα του Δήμου Αιγιαλείας.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση εκπροσωπείται ενώπιον της δικαιοσύνης και σε κάθε Δημόσια Αρχή από τον πρόεδρο του Διοικ. Σ/λίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών μπορεί να λειτουργούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες στην περιφέρεια του δήμου ως παραρτήματα της ανωτέρω Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των συγχωνευθέντων Επιχειρήσεων καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στη Κοινωφελή Επιχείρηση με την ίδια σχέση εργασίας.

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινωφελής Επιχείρηση που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τις Επιχειρήσεις που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις προσωπικού μίσθωσης έργου, αναθέσεων που έχουν συναφθεί για την κάλυψη των αναγκών των κοινωνικών προγραμμάτων μέχρι την λήξη τους, εξομοιούμενη με καθολικό διάδοχο.

Οι εκκρεμείς δίκες στις οποίες διάδικα μέρη είναι Επιχειρήσεις που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη νέα επιχείρηση, χωρίς να απαιτείται ειδική πράξη συνέχισης για καθένα από αυτά.