Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας είναι ενδεκαμελές.

Πρόεδρος : Τσουκαλά Μαρία
Αντιπρόεδρος : Βασιλακοπούλου Διαμάντω

Τακτικά Μέλη : Αγγελική Τσιατά, Ασημίνα Μπουρούσα, Αικατερίνη Σπανού, Μαρία Παπαγεωργίου, Σούλα Καραθανασοπούλου, Φάνης Σπηλιόπουλος, Κώστας Παπακωνσταντίνου, Κολοβός Δημήτρης και Βασίλης Μανουηλίδης.