Πίνακες αποτελεσμάτων της Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2015 της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. για την πρόσληψη ΙΔΟΧ ενός ατόμου κατηγορία ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

379

Πίνακες αποτελεσμάτων της Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2015 της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. για την πρόσληψη ΙΔΟΧ ενός ατόμου κατηγορία ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.

 

Ονομαστικός πίνακας υποψηφίων
Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων
Πίνακας επιτυχούσας