Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς

0
229

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. σύμφωνα  με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) καθώς και με την υπ’ ριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, σας προσκαλεί σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς την Τετάρτη 16/12/2020 και ώρα 18:00 έως 19:30  με θέματα:

 1. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης χριστουγεννιάτικων διαδικτυακών εκδηλώσεων.
 2. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία τοποθέτησης ηχητικού εξοπλισμού στο «Πάρκο των Χριστουγέννων».
 3. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία κατασκευής αναμνηστικών για τις ανάγκες του Πάρκου Χριστουγέννων και των Χριστουγεννιάτικων δράσεων της επιχείρησης.
 4. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία οργάνωσης συντονισμού και εποπτείας διαδικτυακών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας.
 5. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία βιντεοσκόπησης και αναμετάδοσης χριστουγεννιάτικων διαδικτυακών εκδηλώσεων της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α..
 6. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία προστασίας και ελέγχου του εξοπλισμού της επιχείρησης εκ περιτροπής καθημερινά  καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών στο Πάρκο των Χριστουγέννων.
 7. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία μουσικής κάλυψης χριστουγεννιάτικης διαδικτυακής εκδήλωσης στις 31/12/2020.
 8. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία προώθησης των διαδικτυακών εκδηλώσεων της επιχείρησης μέσω ραδιοφώνου.
 9. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία σχεδιασμού και υλοποίησης κινηματογραφικών εργαστηρίων για παιδιά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της επιχείρησης στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
 10. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την προμήθεια χριστουγεννιάτικων παραμυθιών για τις ανάγκες των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
 11. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία λογιστικής υποστήριξης της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α..
 12. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία συντήρησης του φωτοτυπικού μηχανήματος που διαθέτει η επιχείρηση.
 13. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση, κατάθεση προτάσεων και εκπροσώπηση της ΔΗΚΕΠΑ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας στις 22-01-2021, μετ’ αναβολή, για αντίκρουση της από 30-12-2019 αγωγής των υπαλλήλων του προγράμματος  «Βοήθεια στο Σπίτι» .
 14. Λήψη απόφασης για εναρμόνιση του Απλογραφικού συστήματος της επιχείρησης με το Απλογραφικό Σύστημα Δήμων και Κοινοτήτων.
 15. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη διεξαγωγής γυρισμάτων στην Λίμνη Τσιβλού για την μικρού μήκους ταινία με τίτλο “ΝΩΡΙΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΣΙΩΠΗΛΟ ΣΟΥΡΟΥΠΟ”.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ :

Πιο συγκεκριμένα, για τη διεξαγωγή της δια περιφοράς συνεδρίασης απαιτείται η έκδοση πρόσκλησης. Στην πρόσκληση αντί τόπου συνεδρίασης αναγράφεται ότι αυτή θα διεξαχθεί δια περιφοράς και ο τρόπος (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.ά.) και διαδικασία διεξαγωγής της. Επίσης, στην πρόσκληση περιλαμβάνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και ο χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης. Για την έκδοση και γνωστοποίηση της πρόσκλησης στα μέλη του συλλογικού οργάνου, εφαρμογή έχουν οι ισχύουσες διατάξεις. Ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου οφείλει να αποστέλλει έγκαιρα στα μέλη τις εισηγήσεις των θεμάτων καθώς και την πρόταση επί της οποίας τα μέλη καλούνται να ψηφίσουν για κάθε θέμα. Τα μέλη εν συνεχεία αποστέλλουν τη ψήφο τους με οποιοδήποτε τρόπο υποδεικνύεται από τον πρόεδρο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μήνυμα κινητής τηλεφωνίας, τηλεομοιότυπο, κ.ά.) κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.