Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ψηφιακού κινηματογραφικού εξοπλισμού για τον “Απόλλωνα”

396

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση Αιγιαλείας διακηρύσσει ότι:

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας προκειμένου να προβεί στην: «Προμήθεια ψηφιακού κινηματογραφικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Κινηματογράφου Απόλλων» επαναπροκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με συμπλήρωση τιμολογίου με έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για το σύνολο της προμήθειας ψηφιακού κινηματογραφικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, στις 25 Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στην έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας, Νικολάου Πλαστήρα 19 Αίγιο, Τ.Κ. 25100 ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής και των νόμιμων εκπροσώπων των ενδιαφερομένων.

Τα τεύχη δημοπράτησης θα παραλαμβάνονται από το Γραφείου Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας, Νικόλαου Πλαστήρα 19.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην αρμόδια επιτροπή του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 60.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2%, επί της συνολικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης ήτοι 1.200€

Όλες οι προσφορές θα παραδοθούν σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη της δημοπρασίας.
Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης και χορηγούνται από τα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας, τηλ. 26910-68308, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α

Μαρία Τσουκαλά

 

Δείτε ΕΔΩ την περίληψη της προκήρυξης (Διαύγεια)